Ubytovací řád Rybářské chalupy pro přechodné ubytování

ve smyslu ustanovení § 754 a násl. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

Ustanovení tohoto ubytovacího řádu je povinen dodržovat každý ubytovaný, který je v Rybářské chalupě ubytován.

  Ubytovatel si vyhrazuje právo okamžitě zrušit ubytovací smlouvu v případě hrubého porušení dobrých mravů, či opakovaného porušení tohoto ubytovacího řádu Rybářské chalupy a to bez nároku na vrácení peněz. Dále také v případě, že se stane ubytování nezpůsobilým užívání, a to z jakéhokoliv důvodu. V takovém případě náleží ubytovanému nárok na vrácení peněz.

  Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má vedení chalupy právo od dohody o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím dohodnuté doby a to bez nároku na vrácení peněz. Host přijetím ubytování souhlasí s dodržováním tohoto Ubytovacího řádu se všemi jeho podmínkami a sankcemi.

   1. Po příchodu do chalupy se host prokáže platným dokladem totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním pasem); bez dokladu nemůže být host ubytován.
   2. Ubytování probíhá od 16:00 do 20:00 hodin. V jinou dobu mohou být hosté ubytováni po předchozí domluvě.
   3. Cenu za ubytování platí host převodem na účet, na základě vystaveného dokladu po rezervaci svého pobytu. V den nástupu na ubytování musí být celková cena za ubytování uhrazena. V den nástupu na ubytování se již platí pouze ubytovací poplatek ve výši 20 Kč/osoba/noc a to v HOTOVOSTI na místě.
   4. Ubytovaný má právo po sjednanou dobu ubytování užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny, vč. jejich vybavení, jakož i společnou garáž.
   5. Ubytovaný je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování řádně, bez souhlasu ubytovatele nesmí přemisťovat nábytek a provádět jakékoliv změny. Porušení tohoto zákazu bude potrestáno finančním postihem ve výši 1000,- Kč a to za každý případ. Opakované porušení má za následek okamžité zrušení ubytovací smlouvy a opuštění chalupy.
   6. Z bezpečnostních důvodů může host používat v pokoji pouze ty vlastní elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (holicí a masážní strojky, vysoušeče vlasů apod.), dále osobní počítače a nabíječky kamer a mobilních telefonů. Nejsou povoleny vařiče, rychlovarné konvice, přímotopy, vyjma spotřebičů, které jsou součástí apartmánů s kuchyňkami.
   7. Při ztrátě klíče od apartmánu, či společných prostor, je ubytovanému účtována pokuta ve výši 1 000,- Kč.
   8. Od našich hostů očekáváme, že budou udržovat čistotu v chalupě (apartmánu) i jeho okolí a chovat se šetrně k jeho zařízení.
   9. Olamování stromů, trhání ovoce, bylin, květin, zeleniny a jiných plodů okolo chalupy, rybníků a cest NENÍ POVOLENO, mají svého majitele.
   10.  Děti není z bezpečnostních důvodů vhodné ponechávat bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorách chalupy, rodiče nebo dohlížející osoba nese plnou odpovědnost za případnou škodu způsobenou dítětem. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti zejména na strmém schodišti!
   11. Provozovatel Rybářské chalupy neručí za věci vnesené a odložené hostem v chalupě a ve společných prostorách.
   12. Za ztrátu cenných předmětů nebo peněz provozovatel neodpovídá.
   13. ZÁKAZ KOUŘENÍ V PROSTORÁCH CHALUPY (apartmánu). Porušení tohoto zákazu bude potrestáno finančním postihem ve výši 1000,- Kč a to za každý případ. Opakované porušení má za následek okamžité zrušení ubytovací smlouvy a opuštění chalupy (apartmánu).
   14. Psi a jiná drobná zvířata v chalupě (apartmánu) neubytováváme.
   15.  V době od 22:00 do 7:00 hodin jsou hosté žádáni, aby dodržovali noční klid, i v denní době je samozřejmostí ohleduplné chování k ostatním hostům.
   16.  Při odchodu z pokoje host uzavře okna, vodovodní kohoutky a zhasne světla, uzamkne pokoj.
   17. Chalupa standartně neposkytuje službu denního úklidu pokoje či denní výměny ručníků.
   18. Návštěvy v prostorách chalupy jsou přísně zakázány. Porušení tohoto zákazu může mít za následek okamžité zrušení ubytovací smlouvy. Zákaz přespávání cizích osob na pokojích a v prostorách chalupy. O jednotlivých případech rozhoduje majitel chalupy a to bezodkladně.
   19. Každou zjištěnou závadu na pokoji či v prostorách ubytování je třeba ihned ohlásit, aby mohlo dojít k co nejrychlejšímu odstranění závady.
   20. Silně podnapilým nebo agresivním osobám nebude vstup do chalupy povolen a to bez náhrady vrácení peněz!!!
   21. Do prostor chalupy je přísný zákaz vnášení a skladování jakýchkoliv střelných, palných a jiných zbraní, jakož i výbušnin a hořlavin.
   22. Rezervace ubytování je závazná, storno podmínky po uhrazení platby jsou v plné zaplacené výši!
   23. V případě, že ubytovaný způsobil škodu v ubytovacím zařízení je povinen při skončení ubytování tuto škodu uhradit v plné výši. Za pronajatý apartmán ručí ubytovaná osoba v plné výši od doby převzetí klíčů od apartmánu až do doby převzetí pokoje pronajímatelem (nikoliv pouze do doby vrácení klíčů). V případě skupiny je zodpovědná osoba ta, která provedla rezervaci.
   24. Při ukončení pobytu pokoj předá pověřené osobě do 11:00 hod
   25. Tento ubytovací řád je nedílnou součástí ubytovací smlouvy a je umístěn v každém apartmánu. Ubytovaný je povinen se s ním důkladně seznámit, na jeho neznalost nebude brán zřetel. V případě nejasností s ubytovacím řádem má právo na ústní vysvětlení pojmů odpovědným pracovníkem ubytovatele.
   26. Chalupa je předána pronajímatelem vždy uklizená ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Případné závady, reklamace či poškození vybavení objektu je nutné ohlásit pronajímateli bez prodlení. Při pronájmu celé chalupy se nesmí přenášet a zaměňovat nádobí z jedné kuchyně do druhé kuchyně.
   27. Hosté jsou povinni udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách i okolí po celou dobu pobytu /úklidové pomůcky jsou součástí prostor určených k ubytování/. Hosté jsou v den odjezdu povinni řádně umýt a uklidit nádobí na své místo. 
   28. Využité společné vybavení host vyčistí a vrátí zpět na své místo ihned po skončení jeho používání, aby jej mohli využít i ostatní hosté.
   29. Z bezpečnostních důvodů host nenechává děti bez dozoru v objektu ani v jeho okolí /zejména u rybníka/. V zimním období je třeba věnovat pozornost padajícímu sněhu ze střechy.
   30. Během pobytu je nutné zajistit ochranu vybavení a zařízení chalupy proti poškození, zejména pak lůžka a sedací soupravy proti mechanickému poškození skákáním a znečištěním dětmi, které nejsou doposud schopny osobní hygieny! Z tohoto důvodu také žádáme rodiče, aby zvážili přibalení nepropustného ochranného potahu proti pomočování /případné znečištění matrace bude řešeno náhradou škody/.
   31. Je zakázáno sedět na okenních parapetech, nechávat otevřená venkovní okna v době, kdy nikdo z hostů nezůstává v objektu a větrat po dobu delší než je nezbytně nutné, hlavně  v mrazivém období.
   32. Je zakázáno sahat na zdi a zabíjet hmyz na stěnách. Případné poškození Vám bude účtováno k náhradě.
   33. Za úrazy, poškození či krádež majetku, za odcizení zavazadel v době a místě pronájmu (ubytování) odpovídá nájemník (host), vyjma hmotné škody způsobené vyšší mocí /povodeň, apod./, proto se doporučuje nájemníkům uzavřít vhodné pojištění.
   34. V objektu není dovoleno zapalovat svíčky ani jinak manipulovat s otevřeným ohněm. Zábavní pyrotechnika v blízkosti objektu není povolena.
   35. Před odchodem z objektu musí být vypnuté veškeré spotřebiče / vyjma chladničky/, vypnuté vodovodní kohouty, zavřená všechna okna a zamčené dveře.
   36. PŘÍSNÝ zákaz vhazování do WC mísy vlhčených ubrousků, plen, vložek a tampónů, z důvodu zničení domovní čističky odpadních vod.
   37. Hosté jsou povinni vyvarovat se činností, které by nadměrně obtěžovaly okolí, odporovaly dobrým mravům a rušily noční klid.
   38. Před ukončením pronájmu je nájemník (host) povinen vyčkat na příjezd majitele a provést řádné předání objektu. Pokud bude majitelem, či jeho zástupcem zjištěno poškození, zničení, či zcizení jeho majetku, bude od nájemce (hosta) vyžadována okamžitá peněžitá náhrada v cenách obvyklých. V případě jejího neuhrazení bude škoda vymáhána soudně.
   39. Zákaz vynášení nábytku ven z objektu.
   40. Chalupa je součástí rodinné farmy, v jejímž okolí se pohybují volně zvířata. Není proto vhodná pro hlasité oslavy a ani přítomnost pejsků.
   41. Rybníky u chalupy nejsou vhodné pro koupání.
   42. Objekt je monitorován kamerovým systémem.
   43. Na toaletu choďte do svého apartmánu, nikdy prosím nevykonávejte svou potřebu (zejména muži) na zahradě a v okolí chalupy.
   44. Venkovní a společné vybavení (houpačka pro děti, gril, fotbalové branky, ohniště apod.) používáte NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. Neručíme za škody vzniklé na Vašem zdraví a majetku!

  Pravidla používání kuchyně – prosíme vás o jejich dodržování!!!

   1. Automatický kávovar používejte dle návodu na použití, který najdete v zásuvce kuchyňské linky.
   2. Kazivé potraviny uchovávejte v ledničce.
   3. Prosíme vás o opatrné zacházení s nádobím.
   4. Použité a umyté nádobí uklízejte zpět na původní místo.
   5. Mycí prostředky jsou k dispozici u dřezu, utěrky na sušáku.
   6. Při odchodu z kuchyňky zkontrolujte vypnutí elektrických spotřebičů (nutné vytažení přípojek ze zásuvek) a zhasněte světla.
   7. Veškeré závady a poškození hlaste obratem, pokud závadu či poškození nenahlásíte, nebo ji nahlásíte až po použití kuchyňky, bude vám účtována oprava.
   8. V kuchyňce dodržujte pravidla bezpečnosti a požární ochrany – nemanipulujte s ohněm, horké věci odkládejte jen na k tomu určené podložky, které naleznete v kuchyňské lince.
   9. Při vaření používejte digestoř.
   10. Při používání mikrovlnné trouby, používejte kryt na potraviny, aby nedošlo ke znečistění trouby.
   11. Host předává kuchyňku i s vybavením v takovém stavu, v jakém ji přebíral (umyté a uklizené nádobí na svém místě, čisté elektrospotřebiče a pracovní deska).