PRAVIDLA RYBOLOVU

Provozní řád a pravidla lovu

Ubytovaný host v Rybářské chalupě má lov ryb zdarma při dodržení Provozního řádu a pravidel lovu

Hosté, kteří budou lovit ryby, si přiváží svoje vlastní rybářské vybavení. Povinné je mít s sebou podběrák, dezinfekci k ošetření chycených ryb a vyprošťovač háčků.

Rybí obsádka: kapři šupináči, lysáci, amuři, 2 sumci (menší), tolstolobici, okouni, candáti, líni

Každý lovící host je povinen se před začátkem lovu seznámit s tímto „Řádem pro rybaření u Rybářské chalupy“ a dodržovat jej.

 1. Rybníky jsou nasazeny přibližně od března (dle teploty vody) do konce října daného roku
 2. Lovící odlovují ryby na vlastní nebezpečí. Za případnou vzniklou majetkovou škodu nebo újmu na zdraví provozovatel nenese žádnou odpovědnost. Obdobné platí i u návštěvníků, kteří se pohybují v areálu na vlastní nebezpečí.
 3. Každý je povinen při své činnosti zejména respektovat obecný zájem na zachování rekreačního rázu rybníka.
 4. Prosím, dodržujte noční klid mezi 22:00 a 06:00. Přes den se chovejte ohleduplně k ostatním rybářům.
 5. Na toaletu si hosté chodí do místa ubytování.
 6. Každá osoba vstupuje do areálu na vlastní nebezpečí a je plně zodpovědná za jednání své a svých dětí.
 7. Pokud je zjištěno porušení provozního řádu nebo pravidel lovu, je provozovatel oprávněn lovícího vykázat a jeho nárok na lov zaniká až do konce pobytu.

Pravidla lovu

 1. Lov je povolen pouze z lovících míst OZNAČENÝCH V MAPĚ ZDE.
 2. Lovící je povinen zachovávat pořádek a přistupovat šetrně a ohleduplně k vodnímu dílu, chránit krajinu a přírodu, chovat se způsobem, který neobtěžuje jakýmkoliv způsobem ostatní rybáře nebo veřejnost.
 3. Povoleným způsobem lovu je lov na položenou a plavanou.
 4. Každý ubytovaný má právo chytat max. na 2 pruty. Na každém prutu smí být pouze jeden návazec s háčkem.
 5. Montáž udice musí být tzv. úniková, aby v případě utržení ryby došlo k odpadnutí olova.
 6. Lovící je povinen zacházet šetrně s rybami při zdolávání, vylovení, focení a pouštění. Focení s rybou je dovoleno co nejblíže k zemi, a to v době co možná nejkratší. Poté musí být ryba puštěna zpět do vody.
 7. Loví se metodou chyť a pusť. Chycenou rybu si nelze odkoupit.
 8. Povinnou výbavu tvoří vyprošťovač háčků, podběrák a dezinfekce k ošetření chycených ryb.
 9. Při vylovení ryby je povinnost použít podběrák.
 10. Vyháčkování musí probíhat maximálně šetrně pomocí prstů. Z důvodu zamezení poranění tlamy ryb je použití vyprošťovače háčku (kleště, peán) povoleno pouze v nezbytných situacích, kdy pomocí prstů nelze háček vyprostit.
 11. Vhodná desinfekce určená pro ošetření poranění ryb musí být předem připravena Rybář je povinen aplikovat desinfekci na jakékoliv (i dřívější) poranění ryby (tlama, tělo). Pokud je háček zapíchnut příliš hluboko a nelze ho bezpečně vyprostit ani pomocí peánu, nikdy nesmí být háček vytrháván na sílu. V takovém případě musí rybář vlasec ustřihnout u tlamy a pustit rybu bez další manipulace zpět do vody. Ryba je schopna se časem zbavit takového háčku sama.
 12. Při focení a manipulaci prosím dbejte, aby se ryba nedotýkala oblečení, a nedošlo tak k setření jejího ochranného slizu. Nikdy prosím nestrkejte své prsty za skřele / do žaber ryby! Je taktéž zakázáno držet ryby v oblasti břicha, díky čemu může dojít k poškození vnitřních orgánů a následnému uhynutí. Jednou rukou držte rybu těsně za hlavou v úrovni prsních ploutví a druhou v úrovni řitní ploutve. Dále rybář musí zamezit zranění ryby svými hodinkami, šperky atd. Ryba se musí po ulovení, případném vážení, měření a focení co nejrychleji (max. 5 min) pustit zpět do vody.
 13. Ulovená ryba (zejména jeseter, amur a candát) může být po delším zdolávání vyčerpaná a v takovém případě se musí vždy tzv. „rozplavat“. Rybář je povinen takto oslabenou rybu ponořit pod hladinu a opakovaně s ní pohybovat dopředu a dozadu tak dlouho, než nebude schopná sama odplavat. Ryba nikdy nesmí klesnout ke dnu.
 14. V případě opuštění lovného místa lovící, nesmí mít nahozeny pruty.
 15. Používání rybářské loďky je možné pouze pro účely zmapování dna, zakrmování a vysvobození ryby či montáže v případě uvíznutí. Je zákaz zavážení montáží, zdolávání z člunu a také označování lovných míst.
 16. Nalodění a vylodění je možné výhradně v místě odkud odplula.
 17. Rybář je povinen vrátit člun čistý, bez zbytků krmení a dalších nečistot. Jakékoliv případné poškození člunu je povinen nahlásit ubytovateli.
 18. Lovící je povinen po skončení lovu uklidit po sobě místo a okolí.

Ostatní ustanovení a informace

 1. V rámci lovného místa musí být lovícími umožněn volný průchod kolemjdoucím
 2. Z důvodu bezpečnosti a kontrole dodržování zásad a pravidel je celý areál monitorován kamerovým systémem.
 3. Majitel, nebo jím pověřené osoby, jsou oprávněni kdykoliv i namátkově provést kontrolu dodržení pravidel – zejména pak nařídit lovícímu vytažení prutů a zkontrolovat dodržení povolených montáží, zkontrolovat povinnou výbavu a dodržení péče o úlovky.
 4. Lovící nese plnou odpovědnost za dodržení veškerých pravidel i za svůj případný doprovod.
 5. Ubytovaný má povinnost udržovat pořádek a čistotu v celém areálu včetně lovného místa a to po celou dobu pobytu.

 Je zejména zakázáno:

 1. rozdělávání ohně,
 2. jakékoliv upravování lovných míst a poškozování okolí, lámání větví vč. suchých.
 3. koupání
 4. používání šamponů, mýdel, čistících prostředků apod.
 5. používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek,
 6. používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále vidlic a rozsošek, jakož i střílet ryby, tlouci ryby, chytat je na šňůry, do rukou a do ok,
 7. užívat k lovu ryb elektrického proudu,
 8. přechovávat ryby ve vezírku, saku (krom zraněných ryb) případně jiném zařízení,
 9. odnášet ulovené ryby od vody,
 10. používání samoseků,
 11. lovit ryby do čeřínku,
 12. řezat vidličky z rostoucích stromů,
 13. používat jako nástrahy krev, škrkavky, mlékárenské kaly a veškeré chráněné živočichy včetně jejich vývojových stádií
 14. sakování ryb
 15. lovit ryby nešetrnými metodami – srkačky, neprůjezdné montáže.